การเคลื่อนไหว

We are setting people free

Nvader ไม่อาจประสบความสำเร็จในการต่อต้านการค้ามนุษย์ได้จนกว่าคนในสังคมเช่นคุณจะเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวที่กำลังขยายวงกว้างนี้ไม่ว่าด้วยทางใดทางหนึ่ง มีวิธีการมากมายที่จะใช้ทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่คุณมีในการช่วยเหลือให้ผู้ตกเป็นเหยื่อได้มีอิสรภาพ

read more 

ใช้เสียงของคุณ

ให้ข้อมูล

supply information

Nvader ทำงานร่วมกับเครือข่ายบุคคลและองค์กรอื่นๆ มีองค์กรต่างๆมากมายทำงานอยู่ทั่วโลกที่มีโอกาสติดต่อกับผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้กระทำผิดซึ่งเกี่ยวข้องในตลาดการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศทั่วโลก

read more

ใช้ประโยชน์จาก Social Media

utilize social media

ใช้เสียงของคุณผ่าน social media บอกเพื่อนๆของคุณ คุณจะแปลกใจว่าคนจำนวนมากไม่เคยรู้เลยว่ารูปแบบทาสเหล่านี้เลวร้ายเพียงใด 
read more

คริสตจักรเป็นเครื่องมือในการต่อต่านการค้ามนุษย์

locks

Nvader ปฏิบัติงานเป็นเสมือนตัวกระตุ้นคริสตจักรสากล ซึ่งนับเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายทั่วโลกตั้งอยู่ในทุกชุมชนที่มีปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ มีกำลังคนและทรัพยากรที่จำเป็นรวมทั้งมีพันธกิจหลักในการปลดปล่อยผู้คนที่ถูกกักขังให้เป็นอิสระ
read more

เข้าใจศัตรูของคุณ

มีปัจจัยหลัก 3 ประการที่เกี่ยวข้อง ทำให้การค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ

ร่วมต่อต้าน ร่วมต่อสู้เพื่ออิสรภาพ